מילות יחס - כל המסמכים
מילות יחס (At, In,On)


מילות יחס מבטאות יחסים מרחביים של שני סוגים : מילות יחס של מיקום ומילות יחס של כיוון.
שני הסוגים יכולים להיות חיוביים או שליליים. מילות יחס של מיקום מופיעות עם פעלים המתארים מדינות או תנאים, במיוחד קיומים; מילות יחס של כיוון מופיעות עם פעלים של תנועה.
הסיכום הבא יתמודד עם מילות יחס חיוביות של מיקום שלפעמים גרומים לקשיים: At, In, On.
הסיכום מחולק לשני חלקים. החלק הראשון מסביר את מערכות היחסים המרחביות שבמטאים על ידי שלושת מילות היחס. החלק השני יבחון באופן קפדני יותר את מילות היחס in ו- on.ממדים ומילות היחס:
מילות היחס נבדלות זו מזו לפי מספר הממדים אליו הם מתייחסים.
אנחנו יכולים לקבץ אותם לשלושה סוגים שמשתמשים בהם כמושגים בגיאומטריה:
1. נקודה (מסויימת)
2. שטח
3. תחום או נפחנקודה
מילות היחס בקבוצה הזו מציינות ששם העצם שעוקב אותם נקרא כנקודה, בהקשר לסוג הנושא האחר
שניצב.שטח
מילות היחס בקבוצה הזו מציינות שהמיקום של הנושא מוגדר לפי סוג המשטח בו הוא הונח.


תחום/ נפח
מילות היחס בקבוצה הזו מציינות שהנושא נמצא בתוך הגבולות של תחום מסויים או שהוא נמצא
במגביל לנפח.


שימו לב, שאף על פי שבגיאומטריה שטח ונפח הולכים ביחד כי שניהם ממדיים, בדיקדוק שטח ונפח הולכים ביחד כי לשניהם יש שימוש זהה במילות היחס.לאור התיאורים האלו- At,In,On יכולים להיות מסווגים כדלהלן:המובנים של שלושת מילות היחס יכולות מומחשות עם כמה משפטי דוגמה:


כל המשפטים הללו משיבים לשאלה של הצורה, "?______Where is" אבל כל אחד נותן מידע שונה.
לפני שנמשיך, תסביר לעצמך את היחסים המרחביים שמוצגים בכל משפט.1) מיקום המכונית בצמוד ליד הבית, זה מובן כנקודה מתוקנת.
2) ייחוס הבית כאל שטח על איזה נושא נוסף- הגג, מונח.
3) מיקום הבית בתוך תחום גיאוגראפי.
4) ייחוס הבית כמבנה תלת-ממדי נחלק לנפחים קטנים יותר , הכוונה ל: חדרים, כך שבכל אחד מהם מצוי נושא- האח.
השימוש ב- At:


At, משומש בתגובה מתמשכת. כי זה פחות ספציפי ממילות היחס בהתמצאות המרחבית שלו- יש מגוון גדול של שימושים.
הנה כמה מהן:


בדוגמה 5a), הבנק יכול להיות מובן כנקודה המגדירה את המיקום של תום הרבה יותר מ-1) למעלה.
זה מביא פחות תועלת מלחשוב על יריד כנקודה כפי שב- 5b) מאז שירידים בדרך כלל משתרע מעל תחום גדול. למעשה at משומש במקרה הזה פשוט משום שזוהי מילת היחס הפחות ספציפית; זה מגדיר את המיקום של סו לגבי היריד במקום כמה מקומות אחרים. בדוגמה at ,(6a מציג את הסיבת/השפעת מערכת היחסים שלו, שלא יכולה להיות משומשת כאן: arrival at a place is the reslot of going to it.
7a) ו- 7b) מראה שעם פעלים מסויימים של תנועה, at יכולה להיות משומשת עם אותו מובן כפי שהחלק המקביל הכיווני שלו זה כיוון כלפי משהו.מילות היחס in,on:
1. שמות עצם המציינים רווחים מצורפים, כמו שטח או חלון, לוקחים את שניהם on ו- in.
מילות היחס בעלות המובנים הנורמליים שלהם עם שמות העצם האלה:
on משומש כאשר הרווח נחשב כשטח, in משומש כשהרווח הוצג כתחום (סביבה):


שים לב שבמרמז שהתחום מצורף, הואיל במרמז רק ששם העצם הבא מציין משטח ולאו דווקא תחום מצורף:


2. כאשר התחום בעל מטפורי במקום גבולות ממשיים, כמו שהתחום אומר "דיסציפלינה אקדמית," אז ניתן להשתמש ב-in:
She is a leading researcher in the bioengineering field.


3. כמה שימושים שכיחים של in ו-on מתרחשים ברחוב. הראשון הוא, שניים עוקבים את התבנית הכללית כאשר In ו- On בשימוש. השלישי הוא ביטוי שחייב להילמד לפי היחידה.בדוגמה a), הרחוב מובן כתחום שצורף על ידי המידרכות מהצדדים.
בהשוואה לדוגמה b) עם הוויכוח של משפט 3) בחלק הראשון.
כאן On ממקם את הבית בצד של הרחוב השלישי: זה לא אומר שהרחוב הוא השטח בו הבית יושב.
כי הרחוב מובן כקו ליד מיקום הבית, בפונקציות מילת היחס On היא כמו at ו- in זה נורמאלי לשימוש: זה ממקם את הבית קרוב לרחוב אבל לא מפרט את הכתובת המדוייקת.
למטרה הזאת, at משומשת כי הכתובת היא כמו נקודה מיוחדת על הקו.
השוואה: "our house is at 323 Third Street".
בדוגמה c), בלי ה-on הרחוב הוא צירוף מילים ייחודי שמשמעותו "מסכן" או "עני".4. In ו- On משומשות גם כמשמעויות לתחבורה: in משומש למכונית, on משומש לפרסומת או ציבוריות - משמעויות של תחבורה:


In the car
On the bus
On the plane
On the train
On the ship


כמה דוברי אנגלית עושים הבדלים נוספים לאופנים ציבוריים של תחבורה, ב-in משתמשים כאשר המוביל לא זז וב- on משתמשים כאשר זה זז.


My wife stayed in/on the bus while I got out at the rest stop.

The passengers sat in/on the plane awaiting takeoff
  
  
  
  
אין פריטים להצגה בתצוגה זו של ספריית המסמכים "מילות יחס".